Blanka Lehotská

 

Univerzita Komenského
Katedra krajinnej ekológie
Ilkovičova 6
Mlynská dolina
842 15 Bratislava 4

Miestnosť B2-326

Tel.: +421 2 60296 582

E-mail: blanka.lehotska@uniba.sk