Domov » Projekty »

 
 

Projekt NATUR-EDU – spoznávanie a ochrana prírody v meste

 

Projekt KEGA č. 070UK-4/2015

Doba riešenia: 1/2015 – 12/2017

Ciele projektu

Medzi hlavné ciele projektu patrilo využitie nových technológií a foriem vo výchove a vzdelávaní na základných školách, zapojenie žiakov do priameho pozorovania vybraných druhov ohrozených živočíchov a sledovanie ekologických vzťahov medzi vybranými druhmi živočíchov a rastlín priamo v areáloch škôl ako v „prírodných laboratóriách“. Projekt bol zameraný na zapojenie žiakov do praktickej ochrany prírody a na využitie budov škôl ako miest vhodných na inštaláciu náhradných úkrytov pre netopiere a vybrané druhy vtákov, vytvorenie vhodných podmienok na záchranné pestovanie ohrozených druhov rastlín v areáloch škôl a vytvorenie edukačných materiálov pre pedagógov, zameraných na vybrané témy, použiteľné v rámci projektového vyučovania.

Výsledky projektu

Výsledky projektu boli zrealizované v troch oblastiach: výchovno-vzdelávacej pre žiakov aj učiteľov, v environmentálnej a vedecko-výskumnej, s využitím inovatívnych technológií. Uskutočnili sa prednášky a besedy pre žiakov, zamerané na témy výskytu rastlín, netopierov a vtáctva v mestskom prostredí. Z praktických aktivít boli uskutočnené aktivity, zamerané na poznávanie a praktickú ochranu vybraných živočíšnych a rastlinných druhov, ktoré žijú v mestskom prostredí. Žiaci mali možnosť bližšie sa oboznámiť s modernými metódami výskumu netopierov. V rámci praktických ukážok boli na sledovanie letovej aktivity netopierov využité špeciálne ultrazvukové detektory transformujúce pre človeka nepočuteľné echolokačné signály netopierov do počuteľnej frekvencie. Školy boli aktívne zapojené aj do akcie „Pomoc ropuchám pri jarných migráciách“ na Železnej studienke v Bratislave. Medzi ďalšie praktické aktivity možno zaradiť ukážky zoologického výskumu, pozorovanie vtákov, tvorivé dielne a zhotovovanie búdok a kŕmidiel pre vtáctvo v rámci pracovného vyučovania. Skupiny žiakov pomocou GPS prístrojov mapovali stromy v areáli ich školy a vyhotovili vlastnú mapu. V rámci záchrannej výsadby boli na pripravenej ploche zasadené listové ružice ohrozeného druhu kukučky vencovej. V areáli školy boli vysadené domáce dreviny (drieň, lieska, oskoruša) za účelom zvýšenia potravnej ponuky vtákov. K prednáškam a praktickým aktivitám pre žiakov boli vytvorené pracovné listy, do ktorých si žiaci zaznamenávali výsledky vlastných pozorovaní.

Pre učiteľov bola zrealizovaná vzdelávacia exkurzia v roku 2016, zameraná na environmentálnu výchovu a ochranu prírody v mestskom prostredí v dvoch ekocentrách v Českej republike (Lipka-Brno a Hostětín) a pracovný seminár (workshop) v roku 2017, ktorý sa uskutočnil za účelom prezentácie a vzájomnej výmeny poznatkov a skúseností, získaných v priebehu projektu. Workshopu sa zúčastnili učitelia základných a stredných škôl, ako aj zástupcovia mimovládnych a štátnych organizácií zaoberajúcich sa environmentálnou výchovou. Pre učiteľov lektori pripravili edukačné CD, ktoré obsahuje študijné materiály, zamerané na faunu a flóru v mestskom prostredí, ako aj návody na praktické aktivity, ktoré môže učiteľ so žiakmi realizovať v procese vyučovania alebo mimo vyučovania.

V rámci aplikácie inovatívnych technológií boli sprevádzkované zariadenia na monitoring vtákov v inštalovaných búdkach. Na sledovanie aktivity vtákov v búdkach a na kŕmidle boli nainštalované špeciálne videokamery s výstupom záznamu na webovú stránku školy.

Edukačné materiály a výstupy projektu boli prezentované formou webovej stránky. Informačná tabuľa, zameraná na spoznávanie druhov drevín v areály SŠ Tilgnerova, je prepojená na web stránku prostredníctvom QR kódov, kde môžu žiaci získavať ďalšie informácie a úlohy. Informačná tabuľa slúži na obohatenie výučby prírodovedných predmetov v areáli školy. Učitelia partnerských škôl privítali aktivity aj edukačné materiály, ktoré budú využívať pri výučbe aj po skončení projektu. Načrtnuté boli námety na zaradenie dlhodobých výskumných aktivít pre žiakov ako napr. príprava na Biologickú olympiádu a zaradenie praktických aktivít pre žiakov v rámci vyučovania.

Vo vedecko-výskumnej oblasti boli získané nové poznatky v oblasti využitia areálov škôl ako náhradných biotopov vybraných druhov rastlín a živočíchov v mestskom prostredí. Nainštalované boli nielen búdky pre vtáctvo, ale aj špecializované búdky pre netopiere a kombinované búdky pre dážďovníky a netopiere. Špecialisti začali s výskumom osídľovania špecializovaných búdok, ktorý bude pokračovať aj po skončení projektu.

Využiteľnosť výstupov projektu v praxi je najmä vo využití poznatkov a metodických materiálov pre potreby výučby environmentálnej výchovy a ochrany prírody na školách lokalizovaných v mestskom prostredí. V rámci projektu boli vyhotovené edukačné materiály pre učiteľov a pracovné listy pre žiakov, ktoré je možné využiť počas výučby nielen environmentálnej výchovy, ale aj ostatných prírodovedných predmetov na základných aj stredných školách. Taktiež ide o návod pre realizáciu ochrany prírody v praxi v okolí škôl aj keď ide o školy, ktoré sú v mestskom prostredí a tak majú sťažené podmienky spoznávania pôvodnej krajiny a pôvodných spoločenstiev, ale aj v týchto podmienkach je možné zvyšovať environmentálne povedomie pomocou praktickej ochrany vybraných živočíšnych a rastlinných druhov vyskytujúcich sa v mestskom prostredí. Ide najmä o návod spoznávania druhov žijúcich v mestskom prostredí prostredníctvom vytvorenia náhradných biotopov pomocou tvorby kŕmidiel a búdok pre vtáky a búdok pre netopiere na budovách a v areáloch škôl a následne monitoring druhov, ktoré tieto náhradné stanovištia využívajú. Projekt poskytuje aj návod a inšpiráciu pre „mestské“ školy pri zveľaďovaní areálu škôl pomocou výsadby najmä pôvodných rastlinných druhov za účelom posilnenia potravnej ponuky pre vybrané druhy vtákov.

Výsledky projektu preukázali, že aj areály mestských škôl sú vhodným priestorom pre aktívne zapojenie žiakov do praktického poznávania a ochrany prírody a krajiny. Tak isto sú vhodným priestorom pre posilnenie populácií vtákov a netopierov v meste. V školách, kde sa aktivity realizovali, získali učitelia a vychovávatelia informačné a edukačné materiály, ktoré budú využívať počas vyučovania aj v rámci aktivít a krúžkov v popoludňajších hodinách. Získané skúsenosti, metodické materiály, pracovné listy aj zvolené postupy je možné uplatniť ako modelové pre ďalšie školy.

 

Vybrané materiály ako výstupy projektu sú k dispozícii na http://natur_edu.krajinnaekologia.sk