Zoznam publikácií

 
 • AAB Vegetácia inundačného územia rieky Váh v úseku Nové Mesto nad Váhom - Šaľa [elektronický zdroj] : . / Anikó Ábrahámová, Jozef Kollár, Hubert Žarnovičan
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 • AAB Vývoj využitia kultúrnej krajiny Myjavskej pahorkatiny (modelový príklad k. ú. Krajné) / Martin Labuda, Hubert Žarnovičan
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 • ACB Vonkajšie prostredie ako priestor pre vzdelávanie a učenie sa / Elena Čipková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2015
 • ADC Grassland communities of traditional orchards in the Western Carpathians (Slovakia) / Hubert Žarnovičan, Jozef Kollár, Iveta Škodová
  In: Acta Societatis Botanicorum Poloniae [elektronický zdroj]. - Vol. 86, No. 2 (2017), Art. No. 3552 [online]
 • ADC Plant assemblages respond sensitively to aluminium solubility in acid soils / Juraj Balkovič ... [et al.]
  In: Community Ecology. - Vol. 15, No. 1 (2014), s. 94-103
 • ADD Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 73, č. 8 (2018), s. 753-763
 • ADD Sanitation-ecological measures and their effect on slimness coefficient of spruce plantations (Picea abies) in the village Nálepkovo / Jozef Antoni, Hubert Žarnovičan
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 24, No. 2 (2005), s. 147-151
 • ADD Ecological parameters of oak and oakhornbeam forests in the Lučenecká kotlina basin / Hubert Žarnovičan
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 23, No. 1 (2004), s. 57-64
 • ADE Contribution to the knowledge of orchard meadows in the western part of Slovakia / Hubert Žarnovičan, Martin Labuda, Branislav Varga
  In: Journal of International Research Publications: Ecology & Safety. - Vol. 6, No. 1 (2012), s. 212-224
 • ADF Príspevok k poznaniu ovocných sadov Devičian / Hubert Žarnovičan, Juraj Litavský, Dávid Hriník
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 15, No. 1 (2016), s. 9-15
 • ADF Ovocné sady ako fenomén kultúrnej krajiny novobanskej štálovej oblasti / Hubert Žarnovičan, Katarína Pavličková, Jozef Kollár
  In: Životné prostredie. - Roč. 52, č. 4 (2018), s. 247-251
 • ADF Phytocoenological characteristics of the willow-poplar floodplain forests and their comparision with poplar monocultures in the lower Váh river inundation / Anikó Ábrahámová, Jozef Kollár, Hubert Žarnovičan
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 14, No. 1 (2015), s. 44-49
 • ADF Lesné spoločenstvá pohoria Vihorlat (východné Slovensko) / Milan Valachovič ... [et al.]
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 13, No. 1 (2014), s. 13-41
 • ADF Oak and oak-hornbeam forests of the Lučenská kotlina basin / Hubert Žarnovičan
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 4, No. 1 (2005), s. 29-38
 • ADF Fytocenologická a pôdno-ekologická charakteristika kyslomilných dúbrav Malých Karpát / Branislav Kundrák ... [et al.]
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 13, No. 1 (2014), s. 54-65
 • ADF The most widespread forest soils in the Lučenská kotlina basin / Hubert Žarnovičan
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 4, No. 2 (2005), s. 34-39
 • ADF The effect of ecological-sanitation measures on length of needles of Norway spruce (Picea abies Karst.) in district forests of the village of Nálepkovo / Andrea Helexová, Ladislav Šomšák, Hubert Žarnovičan
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 25, No. 4 (2006), s. 412-421
 • ADF Vplyv využívania pôd na ich vlastnosti v katastri obce Krajné (Myjavská pahorkatina) / Zuzana Dovičovičová ... [et al.]
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 1-6
 • ADF Funkčné znaky vybraných druhov rastlín sadových lúk / Dorota Kršiaková, Ivana Vykouková, Hubert Žarnovičan
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 14, No. 2 (2015), s. 38-44
 • ADF Manažment sadových lúk myjavsko-bielokarpatských kopaníc v minulosti a súčasnosti / Hubert Žarnovičan
  In: Životné prostredie. - Roč. 46, č. 5 (2012), s. 271-275
 • ADF Heavy metals in soils of secondary spruce forests in the Slovenské Rudohorie Mountains, and their accumulation by some trees / Ladislav Šomšák ... [et al.]
  In: Ekológia [Bratislava]. - Vol. 26, No. 4 (2007), s. 437-444
 • ADF Vplyv využívania pôdy na stabilitu agregátov v pôdach Myjavskej pahorkatiny / Katarína Chrenková ... [et al.]
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 12, No. 2 (2013), s. 46-49
 • ADF Príspevok k poznaniu heliofilných motýľov (Zygaenidae, Papilionidea) sadových lúk myjavsko-bielokarpatských kopaníc / Branislav Varga, Hubert Žarnovičan
  In: Naturae tutela. - Roč. 17, č. 1 (2013), s. 47-55
 • ADF Lesné spoločenstvá východnej časti Myjavskej pahorkatiny / Hubert Žarnovičan
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 7, No. 1-2 (2008), s. 230-239
 • ADF Rastlinné spoločenstvá vybraných ovocných sadov Novobanskej štálovej oblasti / Hubert Žarnovičan, Peter Marek
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 15, No. 2 (2016), s. 29-40
 • ADF Lesné spoločenstvá okolia Starej Myjavy / Hubert Žarnovičan, Martin Labuda
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 59-66
 • ADF Jelšiny podzväzu Alnenion glutinoso-incanar Oberd. 1953 v Malých Karpatoch / Jozef Kollár ... [et al.]
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 11, No. 2 (2012), s. 6-18
 • ADF Lesné spoločenstvá k.ú. obce Lošonec / Alžbeta Rišková, Hubert Žarnovičan
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 11, No. 2 (2012), s. 51-65
 • AED Reálna lesná vegetácia - jeden z predpokladov rozvoja vidieckej turistiky vo východnej časti Myjavskej pahorkatiny / Hubert Žarnovičan, Martin Labuda
  In: Geografické informácie 13. Trendy regionálneho rozvoja v Európskej únii. - ISBN 978-80-8094-637-1. - Nitra : UKF, 2009. - S. 242-247
 • AFC Forest management plants / H. Žarnovičan, J. Kollár, V. Šimonovič
  In: Landscape Ecology in Slovakia. Development, Current State, and Perspectives (CD-ROM). - ISBN 978-80-969801-0-9. - Bratislava : Ministry of the Environment of the Slovak Republic, 2007. - S. 307-310
 • AFD Dubovo-hrabové lesy a pripotočné jelšiny východnej časti Myjavskej pahorkatiny a ich pôdy / Hubert Žarnovičan, Richard Mičuda
  In: Sídlo - Park - Krajina 4. Kultúrna vegetácia v sídlach a krajine. - ISBN 80-8069-809-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - S. 320-330
 • AFD The most widespread forest biotopes in the eastern part of the Myjavská pahorkatina hilly country / Hubert Žarnovičan, Blanka Lehotská, Richard Mičuda
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - ISBN 978-80-89325-03-0. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2008. - S. 507-510
 • AFD Poznámky k flóre segetálnych spoločenstiev okolia Krajného (Západné Slovensko) / Hubert Žarnovičan, Jana Májeková
  In: Krajinnoekologický výskum historických prvkov agrárnej krajiny. Zborník príspevkov. - ISBN 978-80-223-3489-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. - S. 106-112
 • AFD Lesné spoločenstvá Lučenskej kotliny a ich pôdy / Hubert Žarnovičan
  In: Zborník príspevkov z konferencie pri príležitosti 210. výročia narodenia J.Š.Petiana. - ISBN 978-80-89525-00-3. - Lučenec : Novohradské múzeum a galéria, 2010. - S. 217-227
 • AFG Plant Communities of Traditional Orchards in Myjavská pahorkatina Hill Land and in Biele Karpaty Mts (Slovakia) / Hubert Žarnovičan ... [et al.]
  In: 25th Meeting of European Vegetation Survey. Book of Abstracts - Posters. - ISBN 978-88-904091-5-8. - Roma : Sapienza University of Roma, 2016. - S. 113
 • AFH Najrozšírenejšie lesné spoločenstvá Lučenskej kotliny a ich pôdy / Hubert Žarnovičan
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 24
 • AFH The evaluation of favourable conservation status of forest biotops in selected parts of Myjava upland / Blanka Lehotská, Hubert Žarnovičan, Richard Mičuda
  In: Implementation of Landscape Ecology in New and Changing Conditions. - Nitra : Institue of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, 2006. - S. 76
 • BCB Environmentálne vzdelávanie učiteľov stredných škôl [elektronický zdroj] / Viera Chrenščová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2006
 • BCB Pracovný zošit o vode pre základné školy - nižšie sekundárne vzdelávanie : Vzdelávací program Modrá škola. / Viera Chrenščová ... [et al.]
  Bratislava : Mladí vedci Slovenska, 2010
 • BCB Doplnkové študijné texty o vode pre základné školy - nižšie sekundárne vzdelávanie : Vzdelávací program Modrá škola. / Viera Chrenščová ... [et al.]
  Bratislava : Mladí vedci Slovenska, 2010
 • BCB Senec od návršia k horizontom. Regionálna výchova : 3. Príroda. / Pavel Beracko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Mestské múzeum v Senci, 2015
 • BCB Szenc - A síkságtól a dombtetőig. Regionális nevelés : 3. Természet. / Pavel Beracko ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Mestské múzeum v Senci, 2015
 • BCB Letná škola v prírode. Pracovné listy [elektronický zdroj] / Marcel Adam... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 2008
 • BCI Bádateľsky orientované vyučovanie s využitím počítačom podporovaného prírodovedeného laboratória [elektronický zdroj] : Metodický materiál pre učiteľov. / Elena Čipková, Štefan Karolčík, Hubert Žarnovičan
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2014
 • BCI Posudzovanie vplyvov na životné prostredie [elektronický zdroj] : . / Katarína Pavličková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2009
 • DAI Lesné spoločenstvá Lučenskej kotliny a ich pôdy / Hubert Žarnovičan
  Bratislava : [s.n.], 2005
 • EDI Tatry očami mladej vedkyne / Hubert Žarnovičan
  In: Životné prostredie. - Roč. 46, č. 2 (2012), s. 106-107
 • FAI Krajinnoekologický výskum historických prvkov agrárnej krajiny. Zborník príspevkov / zost. Hubert Žarnovičan
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013