Zoznam publikácií

 
 • AAB Agrorurálne štruktúry Slovenska po roku 1989 / Peter Spišiak ... [et al.]
  Bratislava : Geo-grafika, 2005
 • AAB Vývoj využitia kultúrnej krajiny Myjavskej pahorkatiny (modelový príklad k. ú. Krajné) / Martin Labuda, Hubert Žarnovičan
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2013
 • ADC Comparison of SPI and SPEI applicability for drought impact assessment on crop production in the Danubian Lowland and the East Slovakian Lowland / Lívia Labudová, Martin Labuda, Jozef Takáč
  In: Theoretical and Applied Climatology. - Vol. 128, No. 1-2 (2017), s. 491-506
 • ADE Astro-tourism as new measure of nature tourism in the protected areas / Martin Labuda
  In: Journal of Landscape Management. - Vol. 6, No. 1 (2015), s. 34-40
 • ADE Contribution to the knowledge of orchard meadows in the western part of Slovakia / Hubert Žarnovičan, Martin Labuda, Branislav Varga
  In: Journal of International Research Publications: Ecology & Safety. - Vol. 6, No. 1 (2012), s. 212-224
 • ADE Evaluation of the environmental services of agriculture / Martin Labuda, András Šebök
  In: Journal of International Scientific Publication: Ecology & Safety. - Vol. 7, No. 2 (2013), s. 138-155
 • ADF Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickej stability v rokoch 1955 a 1990 na území Myjavskej pahorkatiny / Martin Labuda, Katarína Pavličková
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 14, No. 1 (2006), s. 65-75
 • ADF Environmentálne hodnotenie multifunkčnosti poľnohospodárstva (komparačná analýza) / Martin Labuda, Sonja Murtinová
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 22, No. 1 (2014), s. 24-35
 • ADF Multifunkčné poľnohospodárstvo ako nástroj ekologickej ochrany kultúrnej krajiny / Martin Labuda
  In: Životné prostredie. - Roč. 45, č. 1 (2011), s. 38-42
 • ADF Hodnotenie recentného stavu mimoprodukčných funkcií poľnohospodárstva (modelový príklad) / Martin Labuda
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 17, No. 1 (2009), s. 53-70
 • ADF Lesné spoločenstvá okolia Starej Myjavy / Hubert Žarnovičan, Martin Labuda
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 10, No. 2 (2011), s. 59-66
 • ADF Vývoj územia a aktuálne problémy manažmentu špeciálnej prírodnej rezervácie Carska Bara (Srbsko) / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia Environmentálne manažérstvo. - Roč. 17, č. 2 (2015), s. 45-56
 • ADF Spoločná agrárna politika Európskej únie od roku 2014 - perspektíva lepších environmentálnych služieb poľnohospodárstva (na príklade Nemecka) / Martin Labuda
  In: Životné prostredie. - Roč. 47, č. 4 (2013), s. 223-226
 • ADF Priestorová databáza štruktúry dostupnosti mestských zelených plôch v Bratislave a jej využitie pri výskume preferencií obyvateľov v ich návštevnosti / Peter Baus, Eva Pauditšová, Martin Labuda
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 2 (2015), s. 5-13
 • ADF Invázne druhy rastlín v špeciálnej prírodnej rezervácii (ŠPR) "Carska Bara" / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 1 (2015), s. 48-54
 • ADM Dark Sky Parks - New Impulse for Nature Tourism Development in Protected Areas (National Park Muranska Planina, Slovakia) / Martin Labuda, Katarína Pavličková, Jana Števová
  In: e-Review of Tourism Research [elektronický zdroj]. - Vol. 13, No. 5/6 (2016), s. 536-549 [online]
 • ADM Sternenparks als Maßnahme zu Unterstützung des Naturtourismus in den Großschutzgebieten : eine Fallstudie im Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide /
  In: Naturschutz und Landschaftsplanung. - Vol. 47, No. 12 (2015), s. 380-388
 • ADN Meteorological drought in the parts of Slovakia with lowland features in 1981 - 2010 / Terézia Janáčová, Lívia Labudová, Martin Labuda
  In: Geographia Cassoviensis. - Roč. 12, č. 1 (2018), s. 53-64
 • AEC Historische militärische Aufnahmen - Brucke zwischen der Landschaft von Gestern und Morgen in Landschaftsokologischer Sicht / Martin Labuda
  In: Die schwedische Landesaufnahme von Pommern 1692–1709. - ISBN 978-3-86935-240-4. - Kiel : Verlag Ludwig, 2015. - S. 55-62
 • AED Reálna lesná vegetácia - jeden z predpokladov rozvoja vidieckej turistiky vo východnej časti Myjavskej pahorkatiny / Hubert Žarnovičan, Martin Labuda
  In: Geografické informácie 13. Trendy regionálneho rozvoja v Európskej únii. - ISBN 978-80-8094-637-1. - Nitra : UKF, 2009. - S. 242-247
 • AED Sadové lúky - špecifický typ biotopu a ich význam v kultúrnej krajine / Martin Labuda
  In: Acta Facultatis Ecologiae Zvolen, Vol. 24-25. - Zvolen : Fakulta ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, 2011. - S. 79-89
 • AFA Beskiden Methode: Bekämpfung der Knöterich-Arten (Fallopia sp.) in der Tschechischen Republik / Martin Labuda
  In: 15. Tiroler Grünraumtagung. Neophyten – vom exotischen Gartenschmuck zur ökologischen Problempflanze. - [S.l.] : [s.n.], 2010. - S. 17-21
 • AFC Utilization of Dark Sky Parks in Nature Tourism / Martin Labuda
  In: Public Recreation and Landscape Protection - with man hand in hand? Conference proceeding. - ISBN 978-80-7509-251-9. - Brno : Mendelova univerzita, 2015. - S. 280-285
 • AFC Identifikácia krajinných prvkov významných pre ekologickú stabilitu krajiny s využitím historických mapových diel / Martin Labuda
  In: Geografické aspekty středoevropského prostoru. - ISBN 80-210-3759-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. 555-563
 • AFC Land use as a part of social-economic analysis of Myjava dispersed settlement / Katarína Pavličková, Martin Labuda
  In: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st century. - ISBN 978-80-210-4600-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - S. 217-220
 • AFC Biosférické rezervácie-inkubátory tur-problematika ich evaluácie v medzinárodnom meradle / Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2009. - ISBN 978-80-87154-65-6. - Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2009. - S. 330-335
 • AFC Multifunkčné poľnohospodárstvo a jeho úloha pri zachovaní vidieckej krajiny / Alexandra Sasková, Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2011. - ISBN 978-80-7458-001-7. - Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2011. - S. 82-87
 • AFC Ekoturizmus ako nástroj rozvoja marginálnych (prihraničných) regiónov / Angelika Tamásová, Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2011. - ISBN 978-80-7458-001-7. - Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2011. - S. 191-195
 • AFC Nature conservation and bike tourism (case study in Germany) / Martin Labuda
  In: Public Recreation and Landscape Protection - with nature hand in hand... Conference proceeding. - ISBN 978-80-7509-408-7. - Brno : Mendelova univerzita, 2016. - S. 132-136
 • AFC Problematika manažmentu chránených území v krajinách mimo EÚ (špeciálna prírodná rezervácia Carska bara) / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2013. - ISBN 978-80-7458-040-6. - Brno : Česká společnost pro krajinnou ekologii, 2013. - S. 62-66
 • AFC Ekologická kvalita priestorovej štruktúry v poľnohospodárskej krajine / Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2004. - ISBN 80-239-2822-8. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004. - S. 87-92
 • AFC Ekologická kvalita priestorovej štruktúry v poľnohospodárskej krajine / Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2004. - ISBN 80-239-2822-8. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2004. - S. 87-92
 • AFC Myjavská kopaničiarska oblasť a alternatívy jej ďalšieho vývoja / Martin Labuda
  In: Venkovská krajina 2005. - ISBN 80-239-4963-2. - Brno : ZO ČSOP Veronica, 2005. - S. 76-79
 • AFD Charakteristika vybraných inváznych druhov rastlín, ich rozšírenie a spôsoby ich odstraňovania na území Špeciálnej prírodnej rezervácie „Carska bara“ (Srbsko) / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1650-1655 [CD-ROM]
 • AFD Švédske katastrálne mapy (1692-1709) a ich význam na výskum krajiny / Martin Labuda
  In: Historické mapy. - ISBN 978-80-89060-14-6. - Bratislava : Kartografická spoločnosť, 2009. - S. 116-123
 • AFD Cultural land use changes as the reflexion of agroindustrial agricultural systems integration into the praxis / Martin Labuda
  In: Research and management of the historical agricultural landscape. - Bratislava : Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, 2011. - S. 50-64
 • AFD Perspektívy rozvoja vidieckej krajiny na príklade Myjavskej pahorkatiny / Katarína Pavličková, Martin Labuda
  In: Regióny - Vidiek - Životné prostredie 2004. - ISBN 80-8069-437-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2004. - S. 40-47
 • AFD Mapy vojenských mapovaní a ich využitie v krajinnoekologickom výskume / Martin Labuda
  In: Historické mapy. - ISBN 80-968365. - Bratislava : Kartografická spoločnosť SR, 2005. - S. 86-91
 • AFD Usporiadanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu a ekologická stabilita v poľnohospodárskej krajine / Martin Labuda
  In: Geografické informácie 8: Stredoeurópsky priestor - geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja [elektronický dokument]. - ISBN 80-8050-784-8. - Nitra : UKF, 2004. - S. 295-301 [CD-ROM]
 • AFD Historické mapové diela vojenských mapovaní, ako "nový" zdroj informácií pre krajinno-ekologický výskum / Martin Labuda
  In: Študentská vedecká konferencia 2005. 2. zväzok - didaktická, environmentálna, geografická, geologická a chemická sekcia. - ISBN 80-88870-47-X. - Bratislava : Kartprint, 2005. - S. 39
 • AFD Formy využitia zeme v extraviláne obce Rusovce a návrhy ekosozologických opatrení / Peter Tremboš
  In: Slovensko rok po Johannesburgu. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003. - S. 167-169
 • AFG Could be "Green projects" in a Discrepancy with Landscape protection ? / Katarína Pavličková, Martin Labuda
  In: European Landscapes in Transformation: Challenges for Landscape Ecology and Management. European IALE Conference 2009, 70 years of Landscape Ecology in Europe. - Salzburg : [s.n.], 2009. - S. 134
 • AFH Historické mapové diela vojenských mapovaní ako "nový" zdroj informácií pre krajinno-ekologický výskum / Martin Labuda
  In: Nové prístupy v environmentálnom a krajinno-ekologickom výskume. - Bratislava : PRIF UK, 2006. - S. 7
 • AFH Zmeny vo využívaní poľnohospodárskej krajiny a jej ekologickej stability v rokoch 1955 a 1990 na území Myjavskej pahorkatiny / Martin Labuda, Katarína Pavličková
  In: Vedecký seminár "Ochrana a využívanie krajiny" a 10. kolokvium krajinárskych katedier pri príležitosti 15. výročia založenia Katedry ekosozológie a fyziotaktiky. Zborník abstraktov. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2005. - S. 14
 • AFH Krajinno-ekologický výskum - podporný nástroj riešenia stretov záujmov v biosférických rezerváciách / Martin Labuda
  In: Seminár "Krajina - objekt výskumu" a 12. kolokvium krajinárskych katedier "Krajina - predmet výučby". Zborník abstraktov. - Bratislava : PRIF UK, 2007. - S. 10-11
 • BDF Pobrežné a ostrovné ekosystémy strednej Európy - odborná exkurzia / Martin Labuda
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 21, No. 2 (2013), s. 75-76
 • BEE Vplyv výskytu sucha na výnosy poľnohospodárskych plodín na Podunajskej nížine / Lívia Labudová, Martin Labuda, Jozef Takáč
  In: Půdní a zemědělské sucho. - ISBN 978-80-87361-55-9. - Praha : VÚMOP, 2016. - S. 178-189
 • GHG Slowakei - ein kleines Land, wo die grossen Raubtiere zu Hause sind / Martin Labuda
  In: Grünes Blätt'l - http://www.gruenes-blaettl.de. - [S.l.] : [s.n.], 2006. - 1 s.