Zoznam publikácií

 
 • AAB Taxocenózy koscov (Opiliones) a ich bioindikačný potenciál v evaluácii ekologických a environmentálnych parametrov krajiny Podunajska / Juraj Litavský, Slavomír Stašiov, Peter Fedor
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2019
 • ADC The Most Northern Record of the Alien Composite Thrips Microcephalothrips abdominalis in Europe - Short Communication / Peter Fedor ... [et al.]
  In: Plant Protection Science. - Roč. 54, č. 1 (2018), s. 43-47
 • ADD Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Biologia. - Roč. 73, č. 8 (2018), s. 753-763
 • ADF Príspevok k poznaniu ovocných sadov Devičian / Hubert Žarnovičan, Juraj Litavský, Dávid Hriník
  In: Phytopedon (Bratislava). - Vol. 15, No. 1 (2016), s. 9-15
 • ADF Bezstavovce (Evertebrata) - indikátory zmien v krajine / Oto Majzlan, Juraj Litavský
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 27, No. 1 (2015), s. 63-68
 • ADF Topická viazanosť chrobákov (Coleoptera) na pôdne strátum lužných lesov v okolí riek Tisa a Begej (Srbská republika) / Oto Majzlan, Juraj Litavský
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 29, No. 2 (2017), s. 13-26
 • ADF Vývoj územia a aktuálne problémy manažmentu špeciálnej prírodnej rezervácie Carska Bara (Srbsko) / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Acta Universitatis Matthiae Belii. Sekcia Environmentálne manažérstvo. - Roč. 17, č. 2 (2015), s. 45-56
 • ADF Kosce (Opiliones) alpínskych lúk so zvýšenou acidifikáciou v Západných Tatrách (Slovensko) / Juraj Litavský
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 1 (2017), s. 67-73
 • ADF Kosce (Opiliones) lužných lesov Podunajska (Slovensko) / Juraj Litavský
  In: Naturae tutela. - Roč. 21, č. 2 (2017), s. 211-219
 • ADF Taxocenózy koscov (Opiliones) v lužných lesoch Podunajska pri Bratislave / Juraj Litavský, Oto Majzlan
  In: Naturae tutela. - Roč. 23, č. 1 (2019), s. 23-31
 • ADF Invázne druhy rastlín v špeciálnej prírodnej rezervácii (ŠPR) "Carska Bara" / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Acta Environmentalica Universitatis Comenianae. - Vol. 23, No. 1 (2015), s. 48-54
 • ADF Topická viazanosť koscov (Opiliones) na pôdne stratum lužných lesov / Juraj Litavský, Oto Majzlan
  In: Entomofauna Carpathica. - Vol. 28, No. 2 (2016), s. 1-7
 • ADF Základná kvantitatívno­‐kvalitatívna analýza taxocenóz koscov (Opiliones) v lužných lesoch riek Tisa a Begej (Srbsko) / Juraj Litavský
  In: Scientia et Eruditio [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 1 (2019), s. 9-21 [online]
 • ADM First records of Opilio saxatilis C. L. Koch, 1839 (Arachnida, Opiliones, Phalangiidae) from Serbia / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Check List [elektronický dokument]. - Roč. 14, č. 1 (2018), s. 257-260 [online]
 • AFD Charakteristika vybraných inváznych druhov rastlín, ich rozšírenie a spôsoby ich odstraňovania na území Špeciálnej prírodnej rezervácie „Carska bara“ (Srbsko) / Juraj Litavský, Martin Labuda
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2015. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-3859-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 1650-1655 [CD-ROM]
 • AFD Bioindikačný potenciál vybraných druhov koscov (Opiliones) odchytených na úseku pripravovanej cesty R-7 (Prievoz - Ketelec) / Juraj Litavský, Sofya Geghamyan
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1559-1564 [CD-ROM]
 • AFD Environmental Impact Assessment in Armenia / Sofya Geghamyan, Juraj Litavský
  In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2016. Zborník recenzovaných príspevkov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-223-4103-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - S. 1541-1546 [CD-ROM]
 • AFH Vplyv prostredia na spoločenstvá koscov (Opiliones) v lužných lesoch / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: 15. arachnologická konferencia. Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-972437-1-5. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2016. - S. 22 [online]
 • AFH Bioindikačný potenciál koscov (Opiliones) v evaluácii ekologických a environmentálych parametrov v úseku plánovanej cesty R-7 / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: Zborník abstraktov z vedeckého kongresu "Zoológia 2018" : 22. - 24. november 2018, Zvolen. - ISBN 978-80-228-3112-3. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. - S. 70-70
 • AFH Kosce (Opiliones) v rôznych lesných biotopoch inundačného územia Dunaja (Bratislava) / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: 17. arachnologická konferencia. - ISBN 978-80-972437-3-9. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2019. - S. 14-14
 • AFH Bioindikačný potenciál koscov (Opiliones) v evaluácii environmentálnych a ekologických parametrov krajiny Podunajska / Juraj Litavský ... [et al.]
  In: 16. arachnologická konferencia [elektronický dokument] : zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972437-2-2. - Bratislava : Slovenská arachnologická spoločnosť, 2018. - S. 24-24 [online]