Domov »

 
 

Zameranie katedry

 

Vedecko-výskumná činosť katedry je zameraná na štúdium krajinných ekosystémov so špecifickým smerovaním k hodnoteniu kvality životného prostredia. Štrukturálne a funčné ekologické vzťahy v krajine posudzuje v komplexných krajinoekologických hodnoteniach, z ktorých výstupy smerujú do návrhov územných systé

mov ekologickej stability, optimálneho využívania krajiny a posudzovania vplyvov činností na životné prostredie. Pri riešení týchto úloh katedra spolupracuje s Ústavom krajinnej ekológie SAV a ďalšími pracoviskami SAV.

Katedra rozvíja metodické postupy navrhovania a budovania informačných systémov s aplikáciou technológie geografických informačných systémov.